TEL 977 44 04 44
Plataforma Educamos

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per analitzar i personalitzar la navegació. Si continua navegant accepta el seu ús. Més info

Acceptar

Educació Infantil 2n cicle (3-6 anys)

educaio-infantil-tortosaEl segon cicle de l'educació infantil forma part d'una etapa educativa molt recomanable però voluntària, és a dir, els pares decideixen la conveniència o no que el seu fill o filla s'escolaritzi en aquesta etapa educativa.

Els L'objectiu de l'educació infantil és ajudar els vostres fills al seu desenvolupament emocional, físic i social. En el segon cicle de l'educació infantil els vostres fills aprendran coses noves, és a dir, adquiriran nous coneixements, alhora que aprendran a relacionar-se amb els companys i les persones adultes.

Objectius:

El cicle d’Educació Infantil 2n cicle té els següents objectius que han d’ajudar al desenvolupament de les capacitats de l’alumnat:

  • Identificar-se com a persona sentint seguretat i benestar emocional, coneixent el propi cos, les seves necessitats, els hàbits de salut i guanyar confiança en el control d’un mateix.
  • Ser i actuar de forma cada vegada més autònoma, resolent situacions quotidianes amb actitud positiva i superant les dificultats.
  • Sentir que pertany a grups socials diversos, participant activament en ells i utilitzant els hàbits, actituds, rutines i normes pròpies.
  • Aprendre amb i a través dels altres, gaudir de la relació i integrar-se en el grup establint relacions afectives positives amb actituds d’empatia i col·laboració i intentant resoldre conflictes de manera pacífica.
  • Observar i experimentar en l’entorn proper amb curiositat i interès, interpretant-lo i fent-se preguntes que impulsin la comprensió del món natural, social, físic i material.
  • Conèixer experiències, històries i símbols de la cultura pròpia del país i la d’altres companys i companyes, generant actituds de confiança i respecte per les diferències i valorant les relacions socials i afectives que s’hi estableixin.
  • Representar i evocar aspectes de la realitat viscuda, coneguda o imaginada i expressar-los mitjançant les possibilitats simbòliques que els ofereix el joc i altres formes de representació.
  • Comprendre les intencions comunicatives d’altres infants i persones adultes i expressar-se mitjançant la paraula, el gest i a través del joc.
  • Desenvolupar habilitats de comunicació, expressió, comprensió i representació per mitjà dels llenguatges corporal, verbal, gràfic, musical, audiovisual i plàstic; iniciar el procés d’aprenentatge de la lectura i de l’escriptura, de les habilitats matemàtiques bàsiques i de l’ús de les tecnologies de la informació i de la comunicació.
  • Aprendre i gaudir de l’ aprenentatge, pensar i crear, qüestionar-se coses, fer-les ben fetes, plantejar i acceptar la crítica i fer créixer el coneixement de forma cada vegada més estructurada.
TOP