Col·legi Teresià

Idiomes

Les paraules obren fronteres.

 

 

Vivim en un món globlalitzat i interconnectat,  El nostre objectiu és  preparar el nostre alumnat perquè sigui capaç de participar en la societat plural, plurilingüe i pluricultural del segle XXI i actuar en diferents contextos, per aconseguir un bé individual, col·lectiu i global.

 

Des de molt petit, l’alumne es troba immers en un ambient plurilingüe, aprenent amb metodologies molt motivadores, sempre des de  situacions quotidianes i properes  i prioritzant la interacció oral.

 

També afavorim l’aprentatge de les llengües estrangeres amb diferents programes intensius d’immersió lingüística amb estades a l’estranger.

APRENENTATGE QUE PARTEIX DE LA NOSTRA LLENGUA

 

Per formar parlants plurilingües i interculturals cal, en primer lloc, l’assoliment de la competència plena de  la llengua pròpia i de les altres llengües  curriculars del centre. Fomentem el respecte per la diversitat lingüística i el desig d’aprendre altres llengües i cultures.

 

Totes les llengües curriculars les treballem  des d’una òptica de tractament integrat, pel que fa a competències, processos, metodologies i sabers per garantir que l’alumnat té les mateixes oportunitats i per planificar-ne els aprenentatges i establir tractaments metodològics i didàctics coherents.

 IDIOMES AL NOSTRE COL·LEGI

ANGLÈS

Volem que  els nostres alumnes adquireixen un bon domini de la llengua anglesa en acabar la seva etapa escolar. Des  de les primeres etapes prioritzem la competència comunicativa oral i progressivament adquireixen un bon domini de l’expressió escrita i la comprensió lectora mitjançant  activitats d’aprenentatge que plantegen situacions  de comunicació reals.

 

A més a més, reforcem l’aprenentatge d’idiomes amb activitats d’immersió lingüística i amb la preparació dels alumnes  per certificar oficialment el seu nivell de competència en anglès.

 

  • Augment d’hores lectives d’anglès.
  • Activitats d’immersió: teatre, English week.
  • Intercanvis escolars i estades a l’estranger.
  • Grups reduïts de classe amb una auxiliar de conversa nativa.
  • Projectes Internacionals: etwinning.
  • Batxillerat Americà: Programa Dual, doble titulació. 
  • Centre examinador oficial de Cambridge.
  • Preparador oficial de Cambridge.

ALEMANY

L’Alemany s’incorpora al currículum com a segona llengua estrangera per a tot l’alumnat a partir de 1r d’ESO. La llengua s’imparteix en grups reduïts amb un professor especialitzat.

 

Els alumnes d’Educació Primària tenen la possibilitat de començar l’aprenentatge d’aquesta llengua,  en horari extraescolar . En arribar al nivell adequat, poden presentar-se a titulacions oficials i obtenir els diferents graus del Marc de Referència Europeu.