AL CENTRE, LA PERSONA

Els nostres alumnes són únics. Des del centre acompanyem la seva evolució de manera personalitzada. Respectant els diferents ritmes d’aprenentatge, possibilitant la integració i el màxim desenvolupament de les capacitats, competències i sabers.

RECONEIXEM LA DIVERSITAT COM UNA RIQUESA

Donem suport en  el camí individual d’ensenyament-aprenentatge i ens involucrem de forma especial de l’alumnat que presenta dificultats personals o acadèmiques en algun moment de la seva vida escolar (dificultats en el desenvolupament, retard escolar, problemes de llenguatge, hiperactivitat, altes capacitats, trastorns de l’estat d’ànim, dificultats de socialització, orientació escolar…).

INCLUSIÓ

El nostre repte és oferir a cada alumne/a l’atenció personal o acadèmica que necessiti, adaptant la intervenció educativa a les seves necessitats i posant en joc diferents elements organitzatius com: dos professors a l’aula, grups reduïts, grups flexibles, entre altres, introduint el Disseny Universal per a l’Aprenentatge (DUA).

El nostre centre disposa també dels recursos següents per donar resposta a la personalització de l’aprenentatge:

Gabinet psicopedagògic propi

Equip d’Orientació

Logopeda

Especialistes de Pedagogia Terapèutica

Especialistes de suport educatiu

Aula SIEI

Vetlladora