TEL 977 44 04 44
Plataforma Educamos

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per analitzar i personalitzar la navegació. Si continua navegant accepta el seu ús. Més info

Acceptar

Educació Secundària (12-16 anys)

eso-tortosaL'etapa de l'educació secundària obligatòria (ESO) comprèn els ensenyaments que han de seguir obligatòriament els vostres fills quan acaben l'educació primària.

Aquests ensenyaments tenen una durada de quatre cursos: comencen normalment l'any en què compleixen 12 anys i acaben als 16 anys.

Objectius:

 • Conèixer i comprendre els aspectes bàsics del funcionament del propi cos i de les conseqüències dels actes i decisions personals per a la salut individual i col·lectiva, i valorar els beneficis que comporten els hàbits d'exercici físic, d'higiene, d'una alimentació adequada, de repòs, d'esbarjo i de distensió i la seva incidència en els hàbits d'estudi i de treball.
 • Formar-se una imatge ajustada d'ell mateix, de les pròpies característiques i possibilitats, per desenvolupar un nivell d'autoestima que permeti encarrilar d'una forma autònoma i equilibrada la pròpia activitat; valorar l'esforç i la superació de les dificultats, i contribuir al benestar personal i col·lectiu, desenvolupant la independència de criteri, acceptant el risc de prendre decisions, assumint les conseqüències i reconeixent els propis encerts i errors.
 • Conèixer i viure la pròpia sexualitat amb serenitat i sense complexos. Els alumnes descobreixen la sexualitat de forma natural durant l'Educació Secundària Obligatòria, com expressió i vivència personal. Cal ajudar-los en aquest procés proporcionant-los les informacions adients, responent els seus dubtes i reflexionant sobre els seus comportaments.
 • Relacionar-se amb altres persones i participar en activitats de grup, adoptant actituds positives com la flexibilitat, la comprensió, la solidaritat, l'interès i la tolerància, per superar inhibicions i prejudicis i rebutjar tot tipus de discriminacions degudes a l'edat, a l'ètnia, al genere i a diferències de caràcter físic, psíquic, social i altres característiques personals. Viure la diversitat com un element positiu.
 • Analitzar les institucions, els mecanismes i els valors que regeixen el funcionament de les societats, d'una manera especial els relatius als seus drets i deures com a ciutadà dins dels àmbits socials més immediats -la família, el centre educatiu, la població, la comarca i la nació que li permetin d'elaborar judicis i criteris personals, i actuar amb autonomia, iniciativa i esperit crític en la vida activa i adulta. Construir una imatge positiva de l'Escola i les altres institucions esmentades que els faci sentir-se identificats amb elles i, alhora, els faci sentir membres responsables d'aquestes.
 • Analitzar els mecanismes bàsics que regeixen i condicionen el medi físic, valorar com hi repercuteixen les activitats humanes i contribuir activament a la seva defensa, conservació i millora com a element determinant de la qualitat de vida. Respectar el medi ambient, entendre'l i incidir-hi positivament.
 • Conèixer els elements essencials del desenvolupament científic i tecnològic, valorant el seu caràcter canviant, les seves causes i les seves implicacions sobre la persona, la societat i l'entorn físic.
 • Identificar i assumir com a pròpies les característiques històriques, culturals, geogràfiques i socials de la societat catalana; tenir coneixement del dret dels pobles i dels individus a la seva identitat i desenvolupar una actitud d'interès i respecte envers l'exercici d'aquest dret.
 • Comprendre i produir missatges orals i escrits amb propietat, correcció, autonomia i creativitat, en llengua catalana i castellana, fent-los servir per comunicar-se i per organitzar els propis pensaments, i reflexionar sobre els processos implicats en l'ús del propi llenguatge. Es donarà una especial atenció al català com a Llengua pròpia.
 • Poder entendre i crear textos curts en una llengua estrangera.
 • Entendre, interpretar i produir missatges amb propietat, correcció, autonomia i creativitat, utilitzant llenguatges i simbologia artística, científica i tècnica, a fi d'enriquir les pròpies possibilitats de comunicació i reflexionar sobre els processos implicats en el seu desenvolupament. 12. Identificar problemes en els diversos
 • Identificar problemes en els diversos camps del coneixement i elaborar estratègies per resoldre'ls, mitjançant procediments intuïtius, de raonament lògic i d'experimentació, bo i reflexionant sobre el procés seguit i el resultat obtingut.
 • Obtenir, seleccionar, tractar i comunicar informació utilitzant les fonts en què habitualment es troba disponible, i les metodologies i els instruments tecnològics apropiats, procedint de forma organitzada, precisa, segura, autònoma i crítica. Utilitzar els espais, les instal·lacions, les eines o instruments amb precisió, segons les especificacions d'ús establertes i amb la màxima seguretat. Valorar críticament els avenços tecnològics i considerar els valors humans per damunt de qualsevol dependència a les noves tecnologies, utilitzant qualsevol avenç a favor dels valors i dels problemes humans.
 • Conèixer les creences, les actituds i els valors bàsics de la nostra tradició i el nostre patrimoni cultural, valorar-los críticament i escollir aquelles opcions que afavoreixin més el desenvolupament integral com a persones. Conèixer i comprendre, també, les altres cultures i creences que ens envolten per afavorir la comprensió entre els pobles i la integració positiva dels emigrants.
 • Comprendre l'aplicació, en l'àmbit personal i professional, dels coneixements adquirits com a preparació i orientació de la futura integració social a la vida quotidiana i al món laboral.
TOP