TEL 977 44 04 44
Plataforma Educamos

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per analitzar i personalitzar la navegació. Si continua navegant accepta el seu ús. Més info

Acceptar

Educació Primària ( 6-12 anys)

primaria-tortosaL'etapa d'educació primària comprèn els ensenyaments que tots els alumnes han de cursar obligatòriament en l'educació secundària obligatòria.

Aquesta etapa consta de sis cursos acadèmics: comencen normalment l'any en què compleixen 6 anys i acaben als 12.

Objectius:

 • Conèixer i acceptar la pròpia identitat, les seves possibilitats afectives i de relació. Progressar en l'autonomia i la iniciativa personal a l'hora de valorar situacions i de prendre decisions, per resoldre-les, assumir-ne les conseqüències reconeixent els propis errors i encerts.
 • Conèixer el propi cos, i les possibilitats motrius. Progressar en l'equilibri personal i en l'adopció d'hàbits de salut i higiene personal: en l'alimentació, en el repòs, en l'exercici físic, i en l'esbarjo.
 • Mostrar-se participatiu i solidari de forma responsable amb capacitats d'expressar els propis punts de vista i descartar els dels altres, acceptant les seves diferències amb respecte i tolerància i qüestionant els errors i conductes poc socials. Respectar els valors morals, socials i ètics propis d'altri per exercitar-se en els principis bàsics d'una convivència harmònica i d'estima per la pau. Prendre consciència de la necessitat de normes que regulin la vida col·lectiva i adaptar-hi el seu comportament.
 • Resoldre situacions o necessitats de la vida quotidiana mitjançant processos d'identificació, planificació, realització i verificació d'activitats al seu abast. Desenvolupar la capacitats d'organitzar-se en grup i les seves possibilitats de relació.
 • Conèixer í utilitzar correctament i apropiadament la llengua catalana, tant oralment com per escrit, emprant-la normalment com a llengua vehicular í d'aprenentatge.
 • Conèixer la llengua castellana a nivell oral í escrit de manera que pugui utilitzar-la apropiadament com a font d'informació í vehicle d'expressió.
 • Comprendre i expressar en una llengua estrangera missatges senzills propis de la vida de cada dia.
 • Comprendre el medi físic i natural, els principals mecanismes que el regeixen a partir de l'observació sistemàtica de fets i fenòmens senzills ajudant-se de procediments que complementin l'observació i la importància de la seva conservació i millora per a la humanitat.
 • Conèixer els trets fonamentals de Catalunya en els seus aspectes -naturals, socials culturals, tradicionals i històrics- en tant que medi definidor de la identitat nacional i personal i progressar en el sentiment de pertinença al país.
 • Mostrar actituds de respecte, conservació i ús correcte dels recursos materials, tècnics, naturals i socials. Manifestar criteri propi davant el consum i els mitjans de comunicació en situacions assequibles.
 • Emprar els conceptes i les relacions matemàtiques elementals i dominar les operacions bàsiques per tal de representar i interpretar l'espai, les situacions i les experiències, mitjançant llenguatge matemàtic. Comprendre la lògica de les operacions elementals i saber-la aplicar en la resolució de problemes pràctics.
 • Comunicar-se a través dels mitjans d'expressió verbal, corporal, visual, plàstic í musical; desenvolupant la sensibilitat estètica, la creativitat i la capacitat de gaudir de les manifestacions artístiques.
 • Conèixer i gaudir del patrimoni cultural, participar en la seva conservació i respectar la diversitat lingüística i cultural dels pobles i de les persones.
 • Aplicar els coneixements adquirits per resoldre de forma creativa problemes diversos, amb els recursos apropiats i coneguts.
 • Aplicar, individualment i en equip, metodologies de treball intel·lectual incloent-hi la utilització dels recursos de la tecnologia de la informació que estimulen l'aprenentatge i la creativitat i permeten reduir tasques rutinàries. Considerar els valors humans per damunt de qualsevol servitud a les noves tecnologies.
TOP